Over Instaal

Bedrijf gespecialiseerd in staaltrappen en balustrades. Dit in Regio Antwerpen

Algemene voorwaarden

section-919fe10

Terms Of Use

1. Inleiding

Om u beter van dienst te zijn, hebben we je enkele gegevens gevraagd of verzamelen we deze via onze website www.instaal.be Er wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van je privacy en van je persoonsgegevens. “Instaal”, gevestigd te Essenhoutstraat 286 bus 4, 2950 Kapellen, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op alle websites van het merk Instaal is dit privacy beleid van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stem je in met dit privacy beleid. Indien je niet zou instemmen met dit privacy beleid mag je derhalve geen gebruik maken van deze website.

2. Contactgegevens:

Instaal ,Essenhoutstraat 286 bus 4; 2950 Kapellen België T: 0499416246 – E: info@Instaal.be BTW: BE 0686.909.458

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Instaal verzamelt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omdat je onze websites bezoekt, omdat je klant bent of omdat je deze gegevens zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een opgaveformulier op deze website aan te vullen, in correspondentie of telefonisch: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Gegevens over jouw surfgedrag - Contactgegevens aangereikt via een app of internetbrowser Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@instaal.be , dan verwijderen wij op uw verzoek deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Instaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: In het algemeen om je beter van dienst te zijn en om te voldoen aan je wensen. In het bijzonder om: - je te bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- goederen en diensten bij je uit te voeren en/of af te leveren 
- jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit alles heeft enkel als doel je op de hoogte te houden van relevante informatie, Geautomatiseerde besluitvorming Instaal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen betreffende zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Instaal) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Instaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien u niet meer van onze diensten gebruik wilt maken volstaat een mailtje naar uw commercieel aanspreekpunt of info@instaal.be waarin u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

6. Bescherming van jouw privacy.

Instaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@instaal.be . Intstaal deelt geen persoonsgegevens met derden. Indien we persoonlijke gegevens ontvangen via derden bijv. via sociale media (Facebook, Google, Instagram, Twitter, Pinterest, ...) verschaffen we hen geen rechten om deze gegevens te gebruiken. Er kunnen externe links op onze websites voorkomen. We kunnen niet instaan voor de inhoud van de door hyperlinks verbonden websites en zijn niet meer verantwoordelijk voor de bescherming van je privacy en jouw gegevens van zodra je niet meer op onze website bent. De door u gegeven informatie op andere websites valt niet onder onze bescherming of verantwoordelijkheid.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Instaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Indoor Collection nv gebruikt cookies omwille van een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties zouden kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven zoals bijv. Google Analytics, Facebook of Pinterest die je websitebezoek meten en volgen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Instaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@instaal.be . Gebruik daartoe het bij ons geregistreerde e-mailadres en klantcode of toon aan dat dit verzoek wel degelijk van jou komt zodat uw persoonsgegevens niet ten onrechte verwijderd worden. We reageren zo snel mogelijk, maar steeds binnen de vier weken, op jouw verzoek. Contacteer ons ook direct wanneer u opmerkingen, vragen hebt of inbreuken vaststelt. We doen onmiddellijk het nodige. Bijkomende informatie of meldingen kan je ook vinden bij https://www.privacycommission.be/nl.

9. Wijzigingen in ons privacy beleid.

Dit privacy beleid kan te allen tijde aangepast worden of een update krijgen. Gelieve deze regelmatig door te nemen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Algemene voorwaarden

Maatopname

Deze gebeurt ofwel door uw zorgen en uw verantwoordelijkheid, ofwel door onze diensten, na ontvangst van uw bestelling en voorschot. Deze opmeting vindt, na afspraak, plaats op de werf. En wordt uitgevoerd op het moment dat alle niveaus perfect gekend zijn en alle benodigde trapgaten voorzien zijn. Er is slechts één werfbezoek voorzien, indien wij meerdere malen moeten komen zal dit aangerekend worden aan de prijs zoals vermeld in ons bestek. Indien bij de maatopname blijkt dat de werkelijke situatie te afwijkend is van de plannen of opgegeven maten voor een correcte uitvoering, behouden we ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en nemen alle kosten ten onzen laste. De plannen worden steeds aan u of uw architect voorgelegd ter nazicht en goedkeuring. Iedere wijziging na goedkeuring van deze plannen zal u aangerekend worden in supplement op de goederen zoals besteld in de offerte/bestelbon. 

Termijn

De leveringstermijnen beginnen slechts te lopen vanaf de dag waarop de opdracht technisch en commercieel geheel in orde is. De verplichting onzerzijds leveringstermijnen na te leven veronderstelt dat de koper tijdig alle gegevens bezorgt en de uitvoeringsplannen goedkeurt, en de betalingsvoorwaarden naleeft. Overmacht en onvoorziene omstandigheden schorsen de leveringstermijnen. Vertraging onzerzijds in de overeengekomen leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot hogere schadevergoeding dan de wettelijke intrest op de waarde van wat vertraging opliep

Betaling

 1. De facturatie gebeurt enkel aan de hand van de hoeveelheden die op de factuur is aangeduid tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De betalingen gebeuren contant of overschrijving, na afgifte van de factuur en, ingeval van toezending van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 3.  Na afloop van de betalingstermijn van 14 dagen zijn rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd. - een factuur intrest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand; - een schadebeding van 10% . Deze vergoeding bedraagt echter ten minste 50 euro. Na afloop van dezelfde termijn verliest de klant het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die dan ook onmiddellijk eisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuur intresten en schadebeding. 
 4. Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, heeft de aannemer het recht om alle verdere en eventueel lopende werken te weigeren en/of van rechtswege stop te zetten. Indien de werken na betaling worden verder gezet, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de termijn van de laattijdige betaling vermeerderd met de nodige tijd om de werken terug op te starten. De aannemer kan het hervatten van de werken afhankelijk stellen van het verlenen van een garantie door de opdrachtgever. Tevens heeft de aannemer het recht om de eventueel inmiddels opgestarte andere 

werken eerst af te werken. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever. 

 1. In geval van niet betaling van zelfs één factuur binnen de gestelde termijn kan Instaal elke verdere uitvoering van de overeenkomst schorsen of stopzetten naar eigen keuze, zonder enig verhaal van de klant, onverminderd het recht van Instaal om schadevergoeding te vorderen van de klant wegens contractverbreking, waarbij partijen overeenkomen dat de schade door Instaal gelden minstens forfaitair 10% bedraagt van de waarde van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van Instaal om elke andere bewezen schade bijkomend te vorderen.
 2.  In geval van aanvraag van gerechtelijk akkoord, invereffeningstelling of faillissement en in geval van niet betaling op de vervaldag van een wissel of bij niet naleving van enige andere betalingsbelofte, vervallen de door Instaal aangegane verbintenissen automatisch behoudens uitdrukkelijk en het eigendom van Instaal behoren, of worden onmiddellijk betaalbaar, zonder uitstel van betaling.
 3.  bijzonderheden facturatie: elke gestart half uur wordt aangerekend. Verplaatsingen in opdracht van de klant worden aangerekend als gepresteerde uren en de kilometers worden gefactureerd aan 0,50 €/km.

 • 50% Voorschot bij een bestelling.
 • 25% Tussentijdse factuur dag voor plaatsing.
 • 25% Eindfactuur na afloop van al de werken.

 Op rekeningnummer BE87 3631 7035 6894

 - overige Saldo bij afhaling of levering.

Onze constructies dienen bij aanvang van de montage betaald te worden, bij overhandiging van de eindfactuur. Indien deze factuur niet voor de aanvang van de werken is voldaan behouden wij het recht ons personeel te laten terugkeren. En wordt eveneens een forfaitaire schadeloosstelling van 500 EUR aangerekend voor nutteloze verplaatsing en winstderving. Mocht de solvabiliteit van een koper in het gedrang komen zijn wij steeds gerechtigd waarborgen te eisen. Er wordt van rechtswege een interest aangerekend tegen de rentevoeten van de banken in voege voor de kaskredieten op de data van de facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag. Blijft een factuur daarenboven onbetaald meer dan een maand na haar vervaldag, dan verhoogt zij van rechtswege met 15% (met minimum van € 100) als vaste schadeloosstelling dit onafhankelijk van gerechtskosten indien wij tot gerechtelijke invordering moeten overgaan. De goederen blijven in elk geval onze eigendom tot hun volledige betaling. 

Geldigheid

De geldigheid van de offerte is 30 dagen na opsteldatum en vanaf de ondertekening van de offerte voor akkoord, en gelijktijdige betaling van het voorschot! Deze prijzen zijn niet bindend. Als na opmeting blijkt dat er verschillen zijn die niet gekend waren wanneer deze offerte opgesteld werd, zullen deze toch aangerekend worden.

Prijzen

Alle prijzen in deze offerte zijn exclusief BTW. De prijzen zijn berekend op basis der lonen (metaalconstructie) en materiaalprijzen geldend op de datum van de offerte of de eventuele opdrachtbevestiging. Wanneer de facturatie ook voor deelfacturen gebeurt meer dan drie maanden na deze datum wordt de prijs van rechtswege aangepast voor 2/5 in verhouding met de evolutie van de lonen voor 2/5 in verhouding met de evolutie der materiaalprijzen uitgezonderd in de mate dat de vertraging aan ons te wijten is. Deze clausule is van toepassing voor zover geen andere overeenkomst getroffen werd. 

Vergunningen 

De eigenaren of bouwheer zorgt voor de nodige bouwvergunningen en plannen.

Instaal is niet aansprakelijk voor werken die uitgevoerd zijn als bouwovertreding.

Enig oponthoud van de werken zal de klant de extra uren  moeten vergoeden en zal de afgesproken termijn ook opschuiven.

Voorbereiding werf

 • De plaats waar de werken worden uitgevoerd moeten opgeruimd zijn  zodat we hier goed rond om kunnen werken. En zodat we geen meubels of bouwmaterialen moeten verplaatsen. Indien er wel nog moet opgekuist worden of verplaatst zullen er extra gepresteerde uren worden verekend. Dit aan een uurtarief van 60€/uur Excl btw. Elk begonnen half uur zal gerekend worden als een half uur.
 • We voorzien geen bescherming indien anders gemeld. Klant dekt zelf meubels etc. af.
 • Ook zal er op de werf voldoende stroom aanwezig moeten zijn en werkende stopcontacten.   Voor een lasapparaat hebben we een stopcontact nodig liefst  op 1 zekering  gezekerd.

 

Afwerkingen

 Onze prijzen omvatten;

 - Een anti roest laag op alle metalen delen. Of indien anders vermeld

 - Alle aluminium delen worden zonder anodisatie en zonder beschermingslaag geleverd.

 - Wij voorzien geen andere verflagen. Indien anders vermeld.

 - Wij voorzien geen beschermer of afdekking op werf. 

Garantie

 Op al onze tredes in massief hout geven wij een garantie van 12 maand. Deze loopt vanaf beëindiging van de plaatsing maar wordt slechts effectief na complete betaling. Deze garanties stelt voorop dat er een normaal gebruik gemaakt wordt en het huis normaal verwarmd wordt. 

Klachten

Alle reclamaties op zichtbare gebreken van onze leveringen moeten ons schriftelijk per aangetekende brief en ten laatste 3 werkdagen na montage of levering gedaan worden.

Alsook aanpassingen tijdens de werken moeten schriftelijk gemeld worden en goedgekeurd.

Materialen en extra aanpassingen worden dan extra verekend.

Annulatie

De annulatie van een bestelling door de koper verplicht hem een vaste schadevergoeding te betalen gelijk aan 25% van de waarde van de bestelling voor winstderving en administratieve onkosten. Werden er reeds maten genomen en plannen opgesteld, dan bedraagt de vaste schadevergoeding 30%. Zijn wij reeds begonnen aan de uitvoering in onze werkhuizen van de bestelling, dan verhoogt voormeld bedrag daarenboven met de waarde van het reeds uitgevoerde werk. 

Een prijsherzieningsclausule

Voor langdurige opdrachten of opdrachten met een ruim tijdsverloop tussen de contractsluiting en de uitvoeringsdatum is een prijsherzieningsclausule onontbeerlijk. Middels deze clausule is het contractueel toegelaten om stijgingen van materiaalprijzen en personeelskosten door te rekenen aan de eindklant, zelfs indien een vaste prijs werd overeengekomen.

De oorspronkelijk afgesproken aannemingsprijs wordt vermenigvuldigd met een correctiecoëfficiënt. De correctiecoëfficiënt volgt uit de evolutie van een vooraf bepaalde index (zoals bijvoorbeeld het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen “2021” of een sectorspecifiek indexcijfer).

 

Het toepassen van herzieningsclausules geeft geregeld aanleiding tot praktische en juridische problemen. Essentieel zijn een correcte berekening van de nieuwe prijs en transparante communicatie ten aanzien van de opdrachtgever. Ook met wettelijke beperkingen, zoals bijvoorbeeld voorzien in de woningbouwwet (Wet Breyne) of het KB Uitvoering (van toepassing op overheidsopdrachten), moet rekening gehouden worden.

Aanneming aan variabele (dag)prijzen

Voor opdrachten die slechts een beperkt aantal materialen vergen, kan het aangewezen zijn om een overeenkomst aan te gaan aan dagprijzen (ook wel facturatie volgens open boek genoemd). Deze methode vereist een volledige transparantie van leveranciersprijzen en eventuele winstmarges van de aannemer op de materialen.

 

Bij het aangaan van de overeenkomst maakt de aannemer een indicatief bestek op, met een opgave van de werkuren en de te gebruiken materialen. De berekening van de materiaalkost gebeurt aan de hand van de thans geldende prijzen.

 

De factuur wordt daarentegen opgesteld aan de hand van de materiaalprijzen zoals op het moment van de uitvoering van de werken. Bij deze methode rekent de aannemer prijsstijgingen tussen de opmaak van het bestek en de uitvoering van de werken integraal door aan zijn opdrachtgever.

Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient door ons schriftelijk te worden aanvaard.

www.instaal.be - instaal, Essenhoutstraat 286 b4, 2950 Kapellen info@instaal.be

 BTW-nr: BE 0686.909.458  Iban: BE87 3631 7035 6894

steps

Ons Proces

Stap voor stap

step image

Planning

step image

Montage

step image

Klaar!